PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

O B S A H

 

 

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ.............................................................3

1.1.  Závaznost provozního řádu........................................................................3

1.2.  Druh a určení střelnice.............................................................................3

1.3.  Majetkoprávní vztahy..............................................................................3

1.4.  Odpovědní funkcionáři střelnice..................................................................3

 

2.POPIS STŘELNICE....................................................................3

2.1. Vnější vztahy.......................................................................................3

2.2. Zařízení střelnice..................................................................................4

2.3. Umísťování terčů..................................................................................4

 

3.POVINNOSTI FUNKCIONÁŘŮ.....................................................5

3.1. Zbrojíř................................................................................................5

3.2. Správce střelnice....................................................................................5

3.3. Řídící střelby.......................................................................................6

3.4. Dozorující lékař....................................................................................7

 

4.ZBRANĚ A STŘELIVO...............................................................7

4.1. Dovolené zbraně a střelivo........................................................................7

4.2. Ostatní zbraně.......................................................................................8

4.3. Je zakázáno..........................................................................................8

 

5.PRAVIDLA BEZPEČNOSTI.........................................................8

5.1. Všeobecně...........................................................................................8

5.2. Pravidla bezpečnosti...............................................................................9

 

6.KOMERČNÍ PROVOZ STŘELNICE..............................................11

 

7.POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI...........................12

7.1. Obecné zásady....................................................................................12

7.2. Zranění.............................................................................................12

7.3. Požár................................................................................................12

7.4. Jiná mimořádná situace...........................................................................13

 

8.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ......................................................13

 

 

 

strana - 2 ze 13 -

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

1.    Úvodní ustanovení

 

1.1. Závaznost provozního řádu

 

1.1.1. Tento provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka je závazný pro všechny osoby,

které se zdržují na střelnici.

 

1.2.       Druh a určení střelnice

 

1.2.1.     Stálá venkovní krytá sportovní a výcviková střelnice pro krátké zbraně všech ráží,

malorážky a brokovnice.

1.2.2.  Ve smyslu §52 zákona č. 119/2002 Sb. je střelnice provozovaná jako podnikání.

1.2.3.     Ve smyslu ČSN 395401 jde o střelnici kategorie A, třída 2, skupiny K.

 

 

1.3.   Majetkoprávní vztahy

 

1.3.1  Majitelem pozemku je Česká republika.

1.3.2. Majitelem záchytného valu je město Smržovka

1.3.3.     Majitelem střelnice a jejího zařízení je SSKM LOYD Jablonec n.N., Jungmannova 8,

466 01 Jablonec n.N., IČO 432 57 470.

1.3.4.     Provozovatelem střelnice je ČSS SSKM LOYD Jablonec n.N., ev. č. Č - 0055.

 

 

1.4.   Odpovědni funkcionáři střelnice

 

1.4.1. Osoby odpovědné za bezpečný provoz střelnice (ustanovený zbrojíř) jsou pánové

Miroslav Loj, Malá Janovská 5/4308, 466 05 Jablonec n.N., Ladislav Řeřábek,Eduard

Feifer,Josef Karel, Miroslav Klimánek, Daniel Feifer, Martin Konečný.

1.4.2. Správcem střelnice je pan Miroslav Loj.

V nepřítomnosti správce střelnice jej zastupuje pan Ladislav Řeřábek.

 

 

2. Popis střelnice

 

2.1.1. Střelnice se nachází ve Smržovce pod úpatím Černé Studnice. Je zřízena na pozemku

parcelní číslo 2498.

2.1.2. Obvod střelnice je vyznačen výstražnými tabulkami, na přístupové cestě se v průběhu

střeleb umísťuji závory a vyvěsí prapor, že se střílí.

 

 

strana - 3 ze 13 -

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

2.1.3. Pod střelnici u mostu je stožár pro vyvěšení výstražného praporu.

2.1.4. Příjezd a přístup ke střelnici je po zpevněné komunikaci od Nové Vsi n.N. a Smržovky.

2.1.5. Pod střelnici je vyhrazena plocha pro parkování vozidel.

2.1.6. Směr střelby je téměř jižní - azimut 168°.

 

 

2.2. Zařízení střelnice

 

2.2.1. Střelnice má využitelnou délku pro střelbu 50 m a šířku 48 m.

2.2.2. Na střelnici jsou vybudována následující zařízení,rosp. objekty.

2.2.2.1. Ocelový střelecký přístřešek se střechou z vlnitého plechu. Podlaha je betonová.

Na palebné čáře se zřizuje 20 střeleckých stanovišť pro střelbu z malorážek dlouhých

i krátkých. Dále ocelový přístřešek se střechou z vlnitého plechu pro střelbu z pistolí a

revolverů všech ráží (včetně předovek).

2.2.2.2. Jeden čelný záchytný val pro střelbu na 50 m a 25 m.

2.2.2.3. Ocelové konstrukce pro umístění pevných terčů v celé její šířce.

2.2.2.4. Z brokovnice na pevný terč umístěný u paty čelního záchytného valu na vzdálenost

do 25 m broky do průměrů 2,5 mm.

2.2.2.5. Na přístupové cestě do výstřelného prostoru střelnice je závora.

2.2.3. Po obou stranách střeliště se nachází provozní místnost, místnost pro rozhodčí a sklad a

v druhém objektu se nachází WC.

2.2.4. Na střelnici je zavedena elektrická energie, voda se dováží, propanbutanové topení a

sporák, není zavedena telefonní linka.

2.2.5. V provozní místnosti je uložena brašna první pomoci a jeden ruční hasící přístroj.

 

 

2.3. Umísťování terčů

 

2.3.1. Maximální vzdálenost střelby z palebné čáry umístěné ve střeleckém přístřešku je 50 m.

Terče se umísťují do terčových držáků na terčové linii 50 m, vždy pouze na pozadí

čelního záchytného  zemního valu ve směru střelby.

2.3.2, Maximální vzdálenost střelby z palebné čáry umístěné je 25 m. Terče se umísťují do

terčových držáků na terčové linii 25 m, vždy pouze na pozadí čelného záchytného

zemního valu ve směru střelby.

2.3.3. Je dovoleno používat pouze papírové, ocelové, dřevěné nebo plastové terče podle

ustanovení pravidel pro střelbu. Není dovoleno střílet do předmětů, které nelze za

terče považovat.

2.3.4. Ocelové terče nesmí být deformované nebo poškozené tak, že by mohly způsobovat

odrazy střel z prostoru střelnice.

 

 

strana - 4 ze 13 -

 

 

 

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

2.3.5. Při střelbě z brokovnice jsou asfaltové terče vrhány vrhačkou a střelba se vede z

jednoho střeleckého stanoviště umístěného před vrhačkou.

2.3.6. Při nastřelování loveckých kulovnic lze umísťovat nástřelný terč výhradně před patu

čelního záchytného valu. Pro vedení této střelby je nutný souhlas zbrojíře nebo správce

střelnice nebo jimi určeného zástupce.

2.3.7. Při střelbě na kovové terče je nutné příslušné terče umísťovat pouze na pozadí čelního

záchytného valu s tím, že střelecké stanoviště nesmí být blíže než 10 m od kovového

terče.

 

 

3. Povinnosti funkcionářů

 

3.1. Zbrojíř

 

 

3.1.1. Zbrojíř je ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb. osoba odpovědná za bezpečný provoz

střelnice.

3.1.2. O ustanovení do funkce zbrojíře rozhoduje výbor SSKM LOYD Jablonec n.N..

Tomuto orgánu je zbrojíř zodpovědný za svoji činnost.

3.1.3. Osoba ustanovená do funkce zbrojíře musí splňovat z hlediska své odborné

připravenosti podmínky vyplývající ze zákona č. 119/2002 Sb.

3.1.4. Povinnosti zbrojíře stanový § 40    zákona č. 119/2002 Sb.

 

 

3.2. Správce střelnice

 

3.2.1. O ustanovení do funkce správce střelnice rozhoduje výbor SSKM LOYD Jablonec n.N.

Tomuto orgánu je správce střelnice zodpovědný za svoji činnost.

3.2.2. Osoba ustanovená do funkce správce střelnice musí splňovat z hlediska své odborné

připravenosti podmínky kladené na výkon funkce řídícího střelby.

3.2.3. Správce střelnice odpovídá za provoz střelnice v rozsahu příslušných českých zákonů,

vyhlášek a obecně platných předpisů na úseku zbraní, střeliva a provozu střelnic a

tohoto provozního řádu střelnice.

3.2.4. Práva a povinnosti správce střelnice:

3.2.4.1. V souladu s rozhodnutím výboru SSKM LOYD Jablonec n.N. umožňuje vstup na

střelnici členům SSKM LOYD a ostatním návštěvníkům, kteří byli seznámeni s

bezpečnostními pravidly střelnice a podepsali toto seznámení do příslušného

dokumentu.

 

 

strana - 5 ze 13 -

 

 

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

3.2.4.2. Jsou u něho uloženy klíče od střelnice.

3.2.4.3. Vede provozní deník střelnice a dbá na jeho přesné vyplňování.

3.2.4.4. Organizuje provoz střelnice, její využívání a údržbu.

3.2.4.5. Zodpovídá za obsah brašny první pomoci a aktualizaci obsaženého materiálu podle

exspiračních lhůt.

3.2.4.6. Zodpovídá za funkční stav hasících prostředků.

3.2.4.7. Zodpovídá za organizaci likvidace odpadů.

3.2.4.8. Zodpovídá za řádný technický stav zařízení střelnice, zejména jejich záchytných a

ochranných zařízení.

3.2.4.9. Vydává řídícímu střelby souhlas se zahájením jeho činnosti na střelnici.

3.2.4.10. Má právo vyloučit ze střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení tohoto

provozního řádu, zejména takovou osobu, která ohrožuje svým jednáním bezpečnost

provozu na střelnici. Důvodem vyloučením může být i nevhodná obuv a oděv.

3.2.4.11. Má právo kontroly vnesených zbraní a střeliva a na základě této kontroly má právo

vyloučit jakoukoliv zbraň a jakékoliv střelivo, o nichž se domnívá, že nejsou

bezpečné nebo nejsou v souladu s podmínkami zákona č. 119/2002 Sb.

3.2.4.12. V případě mimořádné události informuje výbor SSKM LOYD Jablonec n.N.,

zbrojíře a příslušné orgány státní správy.

3.2.4.13. Řeší výjimečné situace, které nejsou popsány tímto provozním řádem.

 

 

3.3. Řídící střelby

3.3.1. Řídícího střelby určuje zbrojíř nebo správce střelnice nebo jejich zástupce.

3.3.2. V době konání sportovní soutěže funkci řídícího střelby vykonává podle pravidel

střelby rozhodčí na palebné čáře.

3.3.3. Při pronájmu nebo zapůjčení střelnice pro výcvik organizované jednotky funkci

řídícího střelby zajišťuje odpovědná osoba této jednotky.

3.3.4. Řídící střelby musí svojí kvalifikaci splňovat požadavky na to, aby byl zárukou

bezpečného provozu na střelnici. Musí ovládat řízení střelby ze zbraní provozovaných

na střelnici a musí znát zásady bezpečné manipulace se zbraněmi po stránce technické

i právní.

3.3.5. Řídící střelby odpovídá za dodržování kázně a pořádku na střelnici, dodržování

podmínek střeleckých cvičení, pravidel a bezpečnostních zásad před vlastní střelbou,

během střelby a po jejím ukončení.

3.3.6. Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení do okamžiku ukončení střeleb podřízeny

všechny osoby na střelišti a to včetně diváků a ostatních osob.

3.3.7. Řídící střelby odpovídá za likvidaci mimořádných událostí, které vzniknou během

střelby. V tomto případě úzce spolupracuje se zbrojířem nebo se správcem střelnice.

 

 

 

strana - 6 ze 13 -

 

 

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

3.3.8. Zahájení a ukončení střelby hlásí správci střelnice.

3.3.9. Před zahájením střelby:

3.3.9.1. dostaví se ke správci střelnice, seznámí se s provozním řádem střelnice a  provede

zápis do provozního deníku střelnice,

3.3.9.2. projedná se správcem střelnice podmínky střeleckých cvičení a přípravu terčových

situací,

3.3.9.3. poučí podřízené funkcionáře a střelce, vydá pokyny pro zabezpečení střeleb,

3.3.9.5. provede kontrolu střelnice, střeleckých stavů, zbraní střelců a střeliva,

3.3.9.6. přesvědčí se o tom, že je vyvěšen výstražný prapor a jsou uzavřeny závory.

3.3.10.   V průběhu střelby:

3.3.10.1. dbá na dodržování podmínek střeleckých cvičení, pravidel a zásad bezpečné střelby.

3.3.10.2. vydává povely k zahájení, přerušení a ukončení střelby,

3.3.10.3. zastaví ihned střelbu, dojde-li k porušení pravidel bezpečnosti, ke zranění, požáru

nebo jiné mimořádné situaci, v prostoru ohroženém střelbou se objeví lidé nebo

zvířata, případně je-li dáno varovné znamení nebo jiný dohodnutý signál,

3.3.10.4. zabezpečí, aby diváci a další osoby se během střelby nacházeli v prostoru pro ně

určeném,

3.3.11.   Po ukončení střelby:

3.3.11.1. po vydání povelu k ukončení střelby provede kontrolu zbraní,

3.3.11.2. provede vystřídání střílející směny,

3.3.11.3. po ukončení střeleb organizuje úklid střelnice, zajistí sejmutí výstražného praporu

a otevření závor a střelnici předá správci,

3.3.11.4. o ukonční střeleb provede zápis do provozního deníku střelnice.

 

 

3.4. Dozorující lékař

3.4.1. Dozorující lékař (zdravotník) je výjimečně určován u větších akcí podle rozhodnutí

pořadatele akce.

3.4.2. Je podřízen řídícímu střelby s těmito povinnostmi:

3.4.2.1. zná způsob přivolání záchranné služby,

3.4.2.2. dbá na to, aby sanitní vůz, nebo vozidlo určené pro odvoz zraněného bylo

zaparkováno na vyhrazeném místě s možností okamžitého odjezdu a řidič vozidla

byl v jeho dosahu,

3.4.2.4. zná spolu s řidičem místo nejbližšího zdravotnického zařízení a cestu k němu.

3.4.3. V případě, že při střelbách zdravotník nebo lékař není určen, je k dispozici na střelnici

brašna první pomoci, která je umístěna v provozním objektu střelnice.

 

 

 

strana - 7 ze 13 -

 

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

4. Zbraně a střelivo

4.1. Dovolené zbraně a střelivo

 

4.1.1. Na střelnici je dovoleno střílet výhradně z určených střeleckých stanovišť:

4.1.1.1. z malorážek náboji ráže .22 s okrajovým zápalem, olověná střela,

4.1.1.2. z pistolí a revolverů všech ráží (včetně předovek),

4.1.1.3. z brokovnice na pevný terč umístěný u paty čelního záchytného valu na vzdálenost

do 25 m broky do průměru 2,5 00,

4.1.2. Všechny zbraně použité ke střelbě musí být:

4.1.2.1. v řádném technickém stavu zaručujícím jejich bezpečný provoz,

4.1.2.2. řádně registrovány pokud jde o zbraně podléhající registraci - dokladem je průkaz

zbraně,

4.1.2.3. opatřené v České republice uznávanou platnou ověřovací značkou,

 

 

4.2. Ostatní zbraně

 

4.2.1. Střelbu ze zbraní neregistrovaných nebo nepodléhajících registraci je možné vést

pouze na základě souhlasu zbrojíře nebo správce střelnice nebo jimi určeného zástupce.

4.2.2. Používání jiných zbraní než výše uvedených (např. pro potřebu zkušební střelby), je

možné jen na základě souhlasného vyjádření soudního znalce specializace balistika.

 

 

4.3. Je zakázáno

 

4.3.1. Střílet jinými zbraněmi, než výše uvedenými, zejména zbraněmi výkonnějšími a

uvedenými v § 4 , odst. ( A ) zákona č. 119/2002 Sb., pokud ne ně není udělena platná

výjimka.

4.3.2. Střílet jiným střelivem, než výše uvedeným, zejména střelivem výkonnějším a střelivem

nepříslušným.

4.3.3. Používat zakázané střelivo ve smyslu § 4 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních.

 

 

 

strana - 8 ze 13 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

5. Pravidla bezpečnosti

 

5.1. Všeobecně

 

5.1.1. Na střelnici za účelem provozování střelby mají přístup pouze osoby na základě

souhlasu zbrojíře nebo správce střelnice nebo jimi určeného zástupce.

5.1.2. Každý střelec zodpovídá za svoji zbraň a střelivo. Je zakázáno ponechávat zbraně a

střelivo volně, bez dozoru.

5.1.3. Během střelby nesmí na střelnici probíhat jiná činnost než ta, která je přímo podřízena

řídícímu střelby.

5.1.4. Všechny osoby přítomné v průběhu střeleb na střelišti jsou od začátku až do konce

střeleb podřízeny řídícímu střelby.

5.1.5. Na palebné čáře se mohou zdržovat pouze střelci a řídící střelby.

5.1.6. Jestliže to vyžadují nebo povolují pravidla střelecké soutěže, mohou se zde dále

nacházet rozhodčí, zapisovatelé a další osoby, v případě střeleckého výcviku instruktoři

a trenéři.

5.1.7. S vědomím správce střelnice a souhlasem a řídícího střelby mohou být v určeném

prostoru diváci. Všechny osoby nacházející se na střelišti musí být před zahájením

střelby poučeny o zásadách bezpečnosti. Bez tohoto poučení nesmí být střelba zahájena.

5.1.8. Všechny osoby na střelišti musí být v průběhu střeleb vhodně oblečeny a obuty a musí

používat účinné chrániče sluchu. Doporučuje se používání střeleckých brýlí nebo

jiných pomůcek pro ochranu zraku. Při střelbě na kovové terče je ochrana zraku

povinná, při střelbě z revolveru se ochrana zraku doporučuje. Čepice se štítkem se

doporučuje jako ochrana obličeje před vyhozenými nábojnicemi.

5.1.9. Každá osoba na střelnici je povinna upozornit na případné zjištěné jakékoliv nebezpečí.

5.1.10. Ze střelnice musí být vykázány všechny osoby, které ohrožují bezpečnost na střelnici,

zejména s důrazem na osoby jevící známky požití alkoholu nebo jiných omamných

látek.

5.1.11. Na střelišti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

5.1.12. Oheň lze rozdělat pouze na místě k tomu určeném odpovědným funkcionářem

střelnice.

5.1.13. Na střelnici se nesmí před střelbou nebo během střelby podávat alkoholické nápoje.

5.1.14. Opis pravidel bezpečnosti je umístěn ve střeleckém přístřešku společně s informacemi

o první pomoci. Dále zde je vyvěšena adresa nejbližší dostupné telefonní stanice

spolu s informacemi o nejdůležitějších telefonních číslech.

 

 

 

strana - 9 ze 13 -

 

 

 

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

5.2. Pravidla bezpečnosti při střelbě

 

 

5.2.1. Střelci před zahájením vlastní střelby musí vědět, kdo vykonává funkci řídícího střelby

a musí být jím poučeni o bezpečnostních pravidlech a způsobu vydávání povelů.

5.2.2. Držitelé mobilních telefonů jsou povinni na střelišti vypnout zvonění telefonu.

5.2.3. Se zbraní smí být manipulováno pouze na místech k tomu určených.

5.2.4. Zbraň smí být nabíjena pouze na palebné čáře a pouze na pokyn řídícího střelby. Ústí

hlavně vždy musí směřovat ve směru střelby k terčům. Tento směr nesmí být měněn

ani vlivem zpětného rázu při výstřelu.

5.2.5. Při střelbě z brokovnice musí být ze zbraně sejmut řemen.

5.2.6. Střelec zahajuje střelbu pouze na povel řídícího střelby nebo na základě dohodnutého

znamení (akustický signál, ukázání se terčů apod.)

5.2.7. Střelbu je možné vést pouze z určeného střeleckého stanoviště a to vždy jen směrem

kolmým na záchytný val za terči.

5.2.8. Střelba se smí vést pouze do terčů příslušných danému střeleckému cvičení. Je přísně

zakázáno střílet do jiných předmětů (plechovek, láhví apod.) než terčů.

5.2.9. Je přísně zakázáno střílet na zvěř a ptactvo.

5.2.10. Střílející musí okamžitě zastavit střelbu, zajistit a odložit zbraň, je-li k tomu vydán

povel nebo jiný ekvivalentní dohodnutý signál, případně i bez povelu, pokud se v

ohroženém prostoru objeví lidé nebo zvířata.

5.2.11. Střelbu musí střelec zastavit i pokud dojde k požáru, zranění nebo jiné mimořádné

události na střelnici.

5.2.12. Při závadě zbraně střelec může jednoduchou závadu odstranit sám, při závadě, kterou

nemůže odstranit, zbraň zajistí a odloží hlavní ve směru střelby a závadu hlásí

dohodnutým signálem řídícímu střelby.

5.2.13. Při odstraňování závady je nutné, aby zbraň ústím hlavně neustále směřovala ve směru

střelby do bezpečného prostoru na záchytný val.

5.2.14. Odložení a zajištění zbraně, odstoupení střelce z palebné čáry signalizuje jeho

ukončení střelby.

5.2.15. Při selhání náboje může střelec ránu opakovat, nedojde-li opětovně k výstřelu, drží

zbraň ve směru do bezpečného prostoru ještě alespoň 10 sekund. Do té doby je

nebezpečné otevírat závěr nebo sklápět hlaveň.

5.2.16. Přenášet zbraně na střelnici je povoleno jen ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel.

Zbraně musí být vybité, s vyjmutým zásobníkem, s otevřeným, případně vyjmutým

závěrem, vyklopeným válcem u revolverů, či jiným způsobem dle jejich konstrukce

obdobně zabezpečené.

5.2.17. Je dovoleno přenášení zbraní v příslušných pouzdrech. Z pouzdra je dovoleno zbraň

vyjmout a manipulovat s ní na povel řídícího střelby až na palebné čáře.

 

 

strana - 10 ze 13 -

 

 

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

5.2.18. Zbraně je povoleno odkládat pouze zajištěné a ústím ve směru střelby.

5.2.19. Při ukončení střelby z jakéhokoliv důvodu se musí zbraň vybít, zajistit a odložit tak,

aby bylo i vizuálně zřejmé, že je vyloučen i náhodný výstřel. U revolverů to znamená

vyklopit válec, samonabíjecí zbraně se závěrem v zadní poloze a vyjmutý zásobník.

U opakovacích zbraní závěr v zadní poloze, u jednoranových zbraní sklopené hlavně

nebo závěr v zadní poloze.

5.2.20. Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti.

5.2.21. O tom, kdy je stav snížené viditelnosti, rozhoduje ustanovený řídící střelby, zbrojíř

nebo správce střelnice nebo osoba jimi pověřená.

5.2.22. Střelba smí být prováděna pouze ve stanovené provozní době.

5.2.23. Provozní doba střelnice bude na jiném dokladu uvedena.

5.2.24. Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba.

5.2.25. Cílní smějí do výstřelného prostoru a k terčům (cílům) pouze na povel řídícího střelby,

poté co byl k tomu vydán příslušný povel, zbraně jsou zajištěny a odloženy ve stavu

vylučujícím i náhodný výstřel.

5.2.26. Výměna střelců na palebné čáře provádí řídící střelby. Před výměnou musí řídící

střelby vydat povel k zastavení palby a prohlédnout zbraně, zda jsou vybity a v

bezpečném stavu, vylučujícím i náhodný výstřel.

 

 

6. Komerční provoz střelnice

6.1.1. Komerční provoz střelnice je provozován na základě koncesní listiny vydané

Sportovně střeleckému klubu mládeže LOYD Jablonec nad Nisou Živnostenským

úřadem OÚ v Jablonci nad Nisou, č.j. 10/96/J-4 dne 26.03.1996 a č.j. 644/93-ŽÚ/D

23.11.1993.

6.1.2. Ceny za použití střelnice jsou stanoveny jako smluvní.

6.1.3. Kategorie uživatelů:

6.1.3.1. členové střeleckého klubu a ostatní sportovní střelci,

6.1.3.2. právnické osoby,

6.1.3.3. individuální návštěvníci.

6.1.4. Zbrojíř nebo správce střelnice mohou odmítnout uzavřít smlouvu o použití střelnice

kterékoliv osobě bez udání důvodu.

6.1.5. Členové střeleckého klubu a ostatní sportovní střelci

6.1.5.1. Členové klubu platí poplatky za používání střelnice na základě rozhodnutí výboru

klubu.

6.1.5.2. Ostatní sportovní střelci a střelecké kluby mohou používat zařízení střeleckého areálu

na základě smlouvy s výborem SSKM LOYD Jablonec nad Nisou.

 

 

strana - 11 ze 13 -

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

6.1.6. Individuální návštěvníci

6.1.6.1. Vlastníci zbrojního průkazu

6.1.6.1.1. Návštěvník, který vlastní platný zbrojní průkaz, při první své návštěvě musí před

střelbou absolvovat proškolení z bezpečnosti při střelbě a musí se v potřebném

rozsahu seznámit s provozním řádem střelnice. Absolvování této instruktáže potvrdí

podpisem.

6.1.6.1.2. Zbrojíř nebo správce střelnice nebo zástupce jej zapíše do provozního deníku

střelnice a po zaplacení stanovených poplatků střílí návštěvník za řízení řídícího

střelby.

6.1.6.2. Ostatní

6.1.6.2.1. Návštěvník bez platného zbrojního průkazu musí při každé své návštěvě absolvovat

proškolení z bezpečnosti při střelbě a být poučen o manipulaci a ovládání zbraně.

Toto proškolení potvrdí podpisem.

6.1.6.2.2. Zbrojíř nebo správce střelnice nebo zástupce jej zapíše do provozního deníku

střelnice a po zaplacení stanovených poplatků smí střílet pouze pod přímím

vedením instruktora. Funkci instruktorů v tomto případě smějí vykonávat pouze

osoby schválené jako řídící střelby.

6.1.6.3. Výbor SSKM LOYD Jablonec nad Nisou vydává na stanovené období, zpravidla na

běžný kalendářní rok, ekonomické podmínky - ceník služeb, z kterého jsou zřejmé

ceny za použití střelnice pro všechny kategorie návštěvníků, včetně členů klubu.

 

 

7. Postup při vzniku mimořádné události

7.1. Obecné zásady

 

7.1.1. Za bezprostřední likvidaci následků mimořádné události v daném okamžiku odpovídá

určený řídící střelby, který spolupracuje se správcem střelnice a s příslušnými orgány

státní správy.

7.1.2. Každá mimořádná událost musí být zapsána v provozním deníku střelnice.

7.1.3. Správce střelnice bez prodlení informuje o vzniku mimořádné situace Obvodní oddělení

policie ČR ve Smržovce nebo v Jablonci nad Nisou.

7.1.4. Nejbližší telefon je přímo na střelnici mobil správce nebo zbrojíře.

7.1.5. Držitelé mobilních telefonu jsou povinni v případě potřeby poskytnou telefon

k okamžitému řešení mimořádné události.

7.1.6. Vybraná důležitá telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor :                   150

Zdravotní záchranná služba:               155

Policie ČR:                                             158

Prezident klubu SSKM LOYD:           privat: 483305249 - zam. 483710477

mobil - 606752264

 

strana  - 12 ze 13 -

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

7.2. Zranění

7.2.1. V případě zranění osoby zastaví řídící střelby střelbu, organizuje poskytnutí první

pomoci a převoz zraněného do nemocnice v Tanvaldu, Jablonce nad Nisou nebo

přivolání záchranné služby.

7.2.2. V případě postřelení osoby zamezí odchodu všech přítomných ze střelnice a jakékoliv

další manipulaci se zbraněmi a střelivem.

7.2.3. Vyrozumí orgán policie ve Smržovce nebo v Jablonci nad Nisou. Vyčká příjezdu

policie a dále se řídí jejími pokyny.

7.2.4. O každém úraze, ke kterému dojde na střelnici, musí být sepsán protokol a proveden

zápis do provozního deníku střelnice.

 

7.3. Požár

 

7.3.1. V případě vzniku požáru řídící střelby ihned zastaví střelbu a vyhlásí požární poplach,

podle rozsahu požáru přivolá případně hasičský sbor.

7.3.2. Vydá pokyny pro bezpečné uložení zbraní a střeliva

7.3.3. Neprodleně organizuje hašení za pomoci všech osob, které se nacházejí v prostoru

střelnice.

7.3.4. K likvidaci požáru použije hasících přístrojů a případných dalších improvizovaných

prostředků. Organizuje opatření, aby se požár nerozšířil do okolí.

7.3.5. Po příjezdu hasičů se řídí jejich pokyny.

 

 

7.4. Jiná mimořádná situace

7.4.1. Při vzniku mimořádné situace řídící střelby postupuje vždy tak, aby šetřil zdraví a

životy přítomných a hmotný majetek.

 

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1.1. Provozní řád střelnice SSKM LOYD Jablonec nad Nisou byl schválen výborem SSKM

LOYD Jablonec nad Nisou dne 01.04.2003 a je závazný bez výjimky pro všechny

návštěvníky střelnice.

8.1.2. V případě, že dojde k situaci, která není řešena tímto provozním řádem, rozhoduje o

jejím řešením zbrojíř nebo správce střelnice v plném rozsahu.

8.1.3. Provozní řád je pořízen ve 4 výtiscích.

Výtisk číslo: 1 - Oddělení služby správních činností PČR OŘ Jablonec nad Nisou

2 - Střelnice

3 - Zbrojíř

4 - Městský úřad ve Smržovce

Ověření provozního řádu podle § 52 odst. 36, písm. b) zákona č. 119/2002 Sb.:

 

 

 

 

 

 

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

O B S A H

 

 

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ.............................................................3

1.1.  Závaznost provozního řádu........................................................................3

1.2.  Druh a určení střelnice.............................................................................3

1.3.  Majetkoprávní vztahy..............................................................................3

1.4.  Odpovědní funkcionáři střelnice..................................................................3

 

2.POPIS STŘELNICE....................................................................3

2.1. Vnější vztahy.......................................................................................3

2.2. Zařízení střelnice..................................................................................4

2.3. Umísťování terčů..................................................................................4

 

3.POVINNOSTI FUNKCIONÁŘŮ.....................................................5

3.1. Zbrojíř................................................................................................5

3.2. Správce střelnice....................................................................................5

3.3. Řídící střelby.......................................................................................6

3.4. Dozorující lékař....................................................................................7

 

4.ZBRANĚ A STŘELIVO...............................................................7

4.1. Dovolené zbraně a střelivo........................................................................7

4.2. Ostatní zbraně.......................................................................................8

4.3. Je zakázáno..........................................................................................8

 

5.PRAVIDLA BEZPEČNOSTI.........................................................8

5.1. Všeobecně...........................................................................................8

5.2. Pravidla bezpečnosti...............................................................................9

 

6.KOMERČNÍ PROVOZ STŘELNICE..............................................11

 

7.POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI...........................12

7.1. Obecné zásady....................................................................................12

7.2. Zranění.............................................................................................12

7.3. Požár................................................................................................12

7.4. Jiná mimořádná situace...........................................................................13

 

8.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ......................................................13

 

 

 

strana - 2 ze 13 -

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

1.    Úvodní ustanovení

 

1.1. Závaznost provozního řádu

 

1.1.1. Tento provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka je závazný pro všechny osoby,

které se zdržují na střelnici.

 

1.2.       Druh a určení střelnice

 

1.2.1.     Stálá venkovní krytá sportovní a výcviková střelnice pro krátké zbraně všech ráží,

malorážky a brokovnice.

1.2.2.  Ve smyslu §52 zákona č. 119/2002 Sb. je střelnice provozovaná jako podnikání.

1.2.3.     Ve smyslu ČSN 395401 jde o střelnici kategorie A, třída 2, skupiny K.

 

 

1.3.   Majetkoprávní vztahy

 

1.3.1  Majitelem pozemku je Česká republika.

1.3.2. Majitelem záchytného valu je město Smržovka

1.3.3.     Majitelem střelnice a jejího zařízení je SSKM LOYD Jablonec n.N., Jungmannova 8,

466 01 Jablonec n.N., IČO 432 57 470.

1.3.4.     Provozovatelem střelnice je ČSS SSKM LOYD Jablonec n.N., ev. č. Č - 0055.

 

 

1.4.   Odpovědni funkcionáři střelnice

 

1.4.1. Osoby odpovědné za bezpečný provoz střelnice (ustanovený zbrojíř) jsou pánové

Miroslav Loj, Malá Janovská 5/4308, 466 05 Jablonec n.N., Ladislav Řeřábek,Eduard

Feifer,Josef Karel, Miroslav Klimánek, Daniel Feifer, Martin Konečný.

1.4.2. Správcem střelnice je pan Miroslav Loj.

V nepřítomnosti správce střelnice jej zastupuje pan Ladislav Řeřábek.

 

 

2. Popis střelnice

 

2.1.1. Střelnice se nachází ve Smržovce pod úpatím Černé Studnice. Je zřízena na pozemku

parcelní číslo 2498.

2.1.2. Obvod střelnice je vyznačen výstražnými tabulkami, na přístupové cestě se v průběhu

střeleb umísťuji závory a vyvěsí prapor, že se střílí.

 

 

strana - 3 ze 13 -

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

2.1.3. Pod střelnici u mostu je stožár pro vyvěšení výstražného praporu.

2.1.4. Příjezd a přístup ke střelnici je po zpevněné komunikaci od Nové Vsi n.N. a Smržovky.

2.1.5. Pod střelnici je vyhrazena plocha pro parkování vozidel.

2.1.6. Směr střelby je téměř jižní - azimut 168°.

 

 

2.2. Zařízení střelnice

 

2.2.1. Střelnice má využitelnou délku pro střelbu 50 m a šířku 48 m.

2.2.2. Na střelnici jsou vybudována následující zařízení,rosp. objekty.

2.2.2.1. Ocelový střelecký přístřešek se střechou z vlnitého plechu. Podlaha je betonová.

Na palebné čáře se zřizuje 20 střeleckých stanovišť pro střelbu z malorážek dlouhých

i krátkých. Dále ocelový přístřešek se střechou z vlnitého plechu pro střelbu z pistolí a

revolverů všech ráží (včetně předovek).

2.2.2.2. Jeden čelný záchytný val pro střelbu na 50 m a 25 m.

2.2.2.3. Ocelové konstrukce pro umístění pevných terčů v celé její šířce.

2.2.2.4. Z brokovnice na pevný terč umístěný u paty čelního záchytného valu na vzdálenost

do 25 m broky do průměrů 2,5 mm.

2.2.2.5. Na přístupové cestě do výstřelného prostoru střelnice je závora.

2.2.3. Po obou stranách střeliště se nachází provozní místnost, místnost pro rozhodčí a sklad a

v druhém objektu se nachází WC.

2.2.4. Na střelnici je zavedena elektrická energie, voda se dováží, propanbutanové topení a

sporák, není zavedena telefonní linka.

2.2.5. V provozní místnosti je uložena brašna první pomoci a jeden ruční hasící přístroj.

 

 

2.3. Umísťování terčů

 

2.3.1. Maximální vzdálenost střelby z palebné čáry umístěné ve střeleckém přístřešku je 50 m.

Terče se umísťují do terčových držáků na terčové linii 50 m, vždy pouze na pozadí

čelního záchytného  zemního valu ve směru střelby.

2.3.2, Maximální vzdálenost střelby z palebné čáry umístěné je 25 m. Terče se umísťují do

terčových držáků na terčové linii 25 m, vždy pouze na pozadí čelného záchytného

zemního valu ve směru střelby.

2.3.3. Je dovoleno používat pouze papírové, ocelové, dřevěné nebo plastové terče podle

ustanovení pravidel pro střelbu. Není dovoleno střílet do předmětů, které nelze za

terče považovat.

2.3.4. Ocelové terče nesmí být deformované nebo poškozené tak, že by mohly způsobovat

odrazy střel z prostoru střelnice.

 

 

strana - 4 ze 13 -

 

 

 

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

2.3.5. Při střelbě z brokovnice jsou asfaltové terče vrhány vrhačkou a střelba se vede z

jednoho střeleckého stanoviště umístěného před vrhačkou.

2.3.6. Při nastřelování loveckých kulovnic lze umísťovat nástřelný terč výhradně před patu

čelního záchytného valu. Pro vedení této střelby je nutný souhlas zbrojíře nebo správce

střelnice nebo jimi určeného zástupce.

2.3.7. Při střelbě na kovové terče je nutné příslušné terče umísťovat pouze na pozadí čelního

záchytného valu s tím, že střelecké stanoviště nesmí být blíže než 10 m od kovového

terče.

 

 

3. Povinnosti funkcionářů

 

3.1. Zbrojíř

 

 

3.1.1. Zbrojíř je ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb. osoba odpovědná za bezpečný provoz

střelnice.

3.1.2. O ustanovení do funkce zbrojíře rozhoduje výbor SSKM LOYD Jablonec n.N..

Tomuto orgánu je zbrojíř zodpovědný za svoji činnost.

3.1.3. Osoba ustanovená do funkce zbrojíře musí splňovat z hlediska své odborné

připravenosti podmínky vyplývající ze zákona č. 119/2002 Sb.

3.1.4. Povinnosti zbrojíře stanový § 40    zákona č. 119/2002 Sb.

 

 

3.2. Správce střelnice

 

3.2.1. O ustanovení do funkce správce střelnice rozhoduje výbor SSKM LOYD Jablonec n.N.

Tomuto orgánu je správce střelnice zodpovědný za svoji činnost.

3.2.2. Osoba ustanovená do funkce správce střelnice musí splňovat z hlediska své odborné

připravenosti podmínky kladené na výkon funkce řídícího střelby.

3.2.3. Správce střelnice odpovídá za provoz střelnice v rozsahu příslušných českých zákonů,

vyhlášek a obecně platných předpisů na úseku zbraní, střeliva a provozu střelnic a

tohoto provozního řádu střelnice.

3.2.4. Práva a povinnosti správce střelnice:

3.2.4.1. V souladu s rozhodnutím výboru SSKM LOYD Jablonec n.N. umožňuje vstup na

střelnici členům SSKM LOYD a ostatním návštěvníkům, kteří byli seznámeni s

bezpečnostními pravidly střelnice a podepsali toto seznámení do příslušného

dokumentu.

 

 

strana - 5 ze 13 -

 

 

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

3.2.4.2. Jsou u něho uloženy klíče od střelnice.

3.2.4.3. Vede provozní deník střelnice a dbá na jeho přesné vyplňování.

3.2.4.4. Organizuje provoz střelnice, její využívání a údržbu.

3.2.4.5. Zodpovídá za obsah brašny první pomoci a aktualizaci obsaženého materiálu podle

exspiračních lhůt.

3.2.4.6. Zodpovídá za funkční stav hasících prostředků.

3.2.4.7. Zodpovídá za organizaci likvidace odpadů.

3.2.4.8. Zodpovídá za řádný technický stav zařízení střelnice, zejména jejich záchytných a

ochranných zařízení.

3.2.4.9. Vydává řídícímu střelby souhlas se zahájením jeho činnosti na střelnici.

3.2.4.10. Má právo vyloučit ze střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení tohoto

provozního řádu, zejména takovou osobu, která ohrožuje svým jednáním bezpečnost

provozu na střelnici. Důvodem vyloučením může být i nevhodná obuv a oděv.

3.2.4.11. Má právo kontroly vnesených zbraní a střeliva a na základě této kontroly má právo

vyloučit jakoukoliv zbraň a jakékoliv střelivo, o nichž se domnívá, že nejsou

bezpečné nebo nejsou v souladu s podmínkami zákona č. 119/2002 Sb.

3.2.4.12. V případě mimořádné události informuje výbor SSKM LOYD Jablonec n.N.,

zbrojíře a příslušné orgány státní správy.

3.2.4.13. Řeší výjimečné situace, které nejsou popsány tímto provozním řádem.

 

 

3.3. Řídící střelby

3.3.1. Řídícího střelby určuje zbrojíř nebo správce střelnice nebo jejich zástupce.

3.3.2. V době konání sportovní soutěže funkci řídícího střelby vykonává podle pravidel

střelby rozhodčí na palebné čáře.

3.3.3. Při pronájmu nebo zapůjčení střelnice pro výcvik organizované jednotky funkci

řídícího střelby zajišťuje odpovědná osoba této jednotky.

3.3.4. Řídící střelby musí svojí kvalifikaci splňovat požadavky na to, aby byl zárukou

bezpečného provozu na střelnici. Musí ovládat řízení střelby ze zbraní provozovaných

na střelnici a musí znát zásady bezpečné manipulace se zbraněmi po stránce technické

i právní.

3.3.5. Řídící střelby odpovídá za dodržování kázně a pořádku na střelnici, dodržování

podmínek střeleckých cvičení, pravidel a bezpečnostních zásad před vlastní střelbou,

během střelby a po jejím ukončení.

3.3.6. Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení do okamžiku ukončení střeleb podřízeny

všechny osoby na střelišti a to včetně diváků a ostatních osob.

3.3.7. Řídící střelby odpovídá za likvidaci mimořádných událostí, které vzniknou během

střelby. V tomto případě úzce spolupracuje se zbrojířem nebo se správcem střelnice.

 

 

 

strana - 6 ze 13 -

 

 

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

3.3.8. Zahájení a ukončení střelby hlásí správci střelnice.

3.3.9. Před zahájením střelby:

3.3.9.1. dostaví se ke správci střelnice, seznámí se s provozním řádem střelnice a  provede

zápis do provozního deníku střelnice,

3.3.9.2. projedná se správcem střelnice podmínky střeleckých cvičení a přípravu terčových

situací,

3.3.9.3. poučí podřízené funkcionáře a střelce, vydá pokyny pro zabezpečení střeleb,

3.3.9.5. provede kontrolu střelnice, střeleckých stavů, zbraní střelců a střeliva,

3.3.9.6. přesvědčí se o tom, že je vyvěšen výstražný prapor a jsou uzavřeny závory.

3.3.10.   V průběhu střelby:

3.3.10.1. dbá na dodržování podmínek střeleckých cvičení, pravidel a zásad bezpečné střelby.

3.3.10.2. vydává povely k zahájení, přerušení a ukončení střelby,

3.3.10.3. zastaví ihned střelbu, dojde-li k porušení pravidel bezpečnosti, ke zranění, požáru

nebo jiné mimořádné situaci, v prostoru ohroženém střelbou se objeví lidé nebo

zvířata, případně je-li dáno varovné znamení nebo jiný dohodnutý signál,

3.3.10.4. zabezpečí, aby diváci a další osoby se během střelby nacházeli v prostoru pro ně

určeném,

3.3.11.   Po ukončení střelby:

3.3.11.1. po vydání povelu k ukončení střelby provede kontrolu zbraní,

3.3.11.2. provede vystřídání střílející směny,

3.3.11.3. po ukončení střeleb organizuje úklid střelnice, zajistí sejmutí výstražného praporu

a otevření závor a střelnici předá správci,

3.3.11.4. o ukonční střeleb provede zápis do provozního deníku střelnice.

 

 

3.4. Dozorující lékař

3.4.1. Dozorující lékař (zdravotník) je výjimečně určován u větších akcí podle rozhodnutí

pořadatele akce.

3.4.2. Je podřízen řídícímu střelby s těmito povinnostmi:

3.4.2.1. zná způsob přivolání záchranné služby,

3.4.2.2. dbá na to, aby sanitní vůz, nebo vozidlo určené pro odvoz zraněného bylo

zaparkováno na vyhrazeném místě s možností okamžitého odjezdu a řidič vozidla

byl v jeho dosahu,

3.4.2.4. zná spolu s řidičem místo nejbližšího zdravotnického zařízení a cestu k němu.

3.4.3. V případě, že při střelbách zdravotník nebo lékař není určen, je k dispozici na střelnici

brašna první pomoci, která je umístěna v provozním objektu střelnice.

 

 

 

strana - 7 ze 13 -

 

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

4. Zbraně a střelivo

4.1. Dovolené zbraně a střelivo

 

4.1.1. Na střelnici je dovoleno střílet výhradně z určených střeleckých stanovišť:

4.1.1.1. z malorážek náboji ráže .22 s okrajovým zápalem, olověná střela,

4.1.1.2. z pistolí a revolverů všech ráží (včetně předovek),

4.1.1.3. z brokovnice na pevný terč umístěný u paty čelního záchytného valu na vzdálenost

do 25 m broky do průměru 2,5 00,

4.1.2. Všechny zbraně použité ke střelbě musí být:

4.1.2.1. v řádném technickém stavu zaručujícím jejich bezpečný provoz,

4.1.2.2. řádně registrovány pokud jde o zbraně podléhající registraci - dokladem je průkaz

zbraně,

4.1.2.3. opatřené v České republice uznávanou platnou ověřovací značkou,

 

 

4.2. Ostatní zbraně

 

4.2.1. Střelbu ze zbraní neregistrovaných nebo nepodléhajících registraci je možné vést

pouze na základě souhlasu zbrojíře nebo správce střelnice nebo jimi určeného zástupce.

4.2.2. Používání jiných zbraní než výše uvedených (např. pro potřebu zkušební střelby), je

možné jen na základě souhlasného vyjádření soudního znalce specializace balistika.

 

 

4.3. Je zakázáno

 

4.3.1. Střílet jinými zbraněmi, než výše uvedenými, zejména zbraněmi výkonnějšími a

uvedenými v § 4 , odst. ( A ) zákona č. 119/2002 Sb., pokud ne ně není udělena platná

výjimka.

4.3.2. Střílet jiným střelivem, než výše uvedeným, zejména střelivem výkonnějším a střelivem

nepříslušným.

4.3.3. Používat zakázané střelivo ve smyslu § 4 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních.

 

 

 

strana - 8 ze 13 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

5. Pravidla bezpečnosti

 

5.1. Všeobecně

 

5.1.1. Na střelnici za účelem provozování střelby mají přístup pouze osoby na základě

souhlasu zbrojíře nebo správce střelnice nebo jimi určeného zástupce.

5.1.2. Každý střelec zodpovídá za svoji zbraň a střelivo. Je zakázáno ponechávat zbraně a

střelivo volně, bez dozoru.

5.1.3. Během střelby nesmí na střelnici probíhat jiná činnost než ta, která je přímo podřízena

řídícímu střelby.

5.1.4. Všechny osoby přítomné v průběhu střeleb na střelišti jsou od začátku až do konce

střeleb podřízeny řídícímu střelby.

5.1.5. Na palebné čáře se mohou zdržovat pouze střelci a řídící střelby.

5.1.6. Jestliže to vyžadují nebo povolují pravidla střelecké soutěže, mohou se zde dále

nacházet rozhodčí, zapisovatelé a další osoby, v případě střeleckého výcviku instruktoři

a trenéři.

5.1.7. S vědomím správce střelnice a souhlasem a řídícího střelby mohou být v určeném

prostoru diváci. Všechny osoby nacházející se na střelišti musí být před zahájením

střelby poučeny o zásadách bezpečnosti. Bez tohoto poučení nesmí být střelba zahájena.

5.1.8. Všechny osoby na střelišti musí být v průběhu střeleb vhodně oblečeny a obuty a musí

používat účinné chrániče sluchu. Doporučuje se používání střeleckých brýlí nebo

jiných pomůcek pro ochranu zraku. Při střelbě na kovové terče je ochrana zraku

povinná, při střelbě z revolveru se ochrana zraku doporučuje. Čepice se štítkem se

doporučuje jako ochrana obličeje před vyhozenými nábojnicemi.

5.1.9. Každá osoba na střelnici je povinna upozornit na případné zjištěné jakékoliv nebezpečí.

5.1.10. Ze střelnice musí být vykázány všechny osoby, které ohrožují bezpečnost na střelnici,

zejména s důrazem na osoby jevící známky požití alkoholu nebo jiných omamných

látek.

5.1.11. Na střelišti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

5.1.12. Oheň lze rozdělat pouze na místě k tomu určeném odpovědným funkcionářem

střelnice.

5.1.13. Na střelnici se nesmí před střelbou nebo během střelby podávat alkoholické nápoje.

5.1.14. Opis pravidel bezpečnosti je umístěn ve střeleckém přístřešku společně s informacemi

o první pomoci. Dále zde je vyvěšena adresa nejbližší dostupné telefonní stanice

spolu s informacemi o nejdůležitějších telefonních číslech.

 

 

 

strana - 9 ze 13 -

 

 

 

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

5.2. Pravidla bezpečnosti při střelbě

 

 

5.2.1. Střelci před zahájením vlastní střelby musí vědět, kdo vykonává funkci řídícího střelby

a musí být jím poučeni o bezpečnostních pravidlech a způsobu vydávání povelů.

5.2.2. Držitelé mobilních telefonů jsou povinni na střelišti vypnout zvonění telefonu.

5.2.3. Se zbraní smí být manipulováno pouze na místech k tomu určených.

5.2.4. Zbraň smí být nabíjena pouze na palebné čáře a pouze na pokyn řídícího střelby. Ústí

hlavně vždy musí směřovat ve směru střelby k terčům. Tento směr nesmí být měněn

ani vlivem zpětného rázu při výstřelu.

5.2.5. Při střelbě z brokovnice musí být ze zbraně sejmut řemen.

5.2.6. Střelec zahajuje střelbu pouze na povel řídícího střelby nebo na základě dohodnutého

znamení (akustický signál, ukázání se terčů apod.)

5.2.7. Střelbu je možné vést pouze z určeného střeleckého stanoviště a to vždy jen směrem

kolmým na záchytný val za terči.

5.2.8. Střelba se smí vést pouze do terčů příslušných danému střeleckému cvičení. Je přísně

zakázáno střílet do jiných předmětů (plechovek, láhví apod.) než terčů.

5.2.9. Je přísně zakázáno střílet na zvěř a ptactvo.

5.2.10. Střílející musí okamžitě zastavit střelbu, zajistit a odložit zbraň, je-li k tomu vydán

povel nebo jiný ekvivalentní dohodnutý signál, případně i bez povelu, pokud se v

ohroženém prostoru objeví lidé nebo zvířata.

5.2.11. Střelbu musí střelec zastavit i pokud dojde k požáru, zranění nebo jiné mimořádné

události na střelnici.

5.2.12. Při závadě zbraně střelec může jednoduchou závadu odstranit sám, při závadě, kterou

nemůže odstranit, zbraň zajistí a odloží hlavní ve směru střelby a závadu hlásí

dohodnutým signálem řídícímu střelby.

5.2.13. Při odstraňování závady je nutné, aby zbraň ústím hlavně neustále směřovala ve směru

střelby do bezpečného prostoru na záchytný val.

5.2.14. Odložení a zajištění zbraně, odstoupení střelce z palebné čáry signalizuje jeho

ukončení střelby.

5.2.15. Při selhání náboje může střelec ránu opakovat, nedojde-li opětovně k výstřelu, drží

zbraň ve směru do bezpečného prostoru ještě alespoň 10 sekund. Do té doby je

nebezpečné otevírat závěr nebo sklápět hlaveň.

5.2.16. Přenášet zbraně na střelnici je povoleno jen ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel.

Zbraně musí být vybité, s vyjmutým zásobníkem, s otevřeným, případně vyjmutým

závěrem, vyklopeným válcem u revolverů, či jiným způsobem dle jejich konstrukce

obdobně zabezpečené.

5.2.17. Je dovoleno přenášení zbraní v příslušných pouzdrech. Z pouzdra je dovoleno zbraň

vyjmout a manipulovat s ní na povel řídícího střelby až na palebné čáře.

 

 

strana - 10 ze 13 -

 

 

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

5.2.18. Zbraně je povoleno odkládat pouze zajištěné a ústím ve směru střelby.

5.2.19. Při ukončení střelby z jakéhokoliv důvodu se musí zbraň vybít, zajistit a odložit tak,

aby bylo i vizuálně zřejmé, že je vyloučen i náhodný výstřel. U revolverů to znamená

vyklopit válec, samonabíjecí zbraně se závěrem v zadní poloze a vyjmutý zásobník.

U opakovacích zbraní závěr v zadní poloze, u jednoranových zbraní sklopené hlavně

nebo závěr v zadní poloze.

5.2.20. Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti.

5.2.21. O tom, kdy je stav snížené viditelnosti, rozhoduje ustanovený řídící střelby, zbrojíř

nebo správce střelnice nebo osoba jimi pověřená.

5.2.22. Střelba smí být prováděna pouze ve stanovené provozní době.

5.2.23. Provozní doba střelnice bude na jiném dokladu uvedena.

5.2.24. Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba.

5.2.25. Cílní smějí do výstřelného prostoru a k terčům (cílům) pouze na povel řídícího střelby,

poté co byl k tomu vydán příslušný povel, zbraně jsou zajištěny a odloženy ve stavu

vylučujícím i náhodný výstřel.

5.2.26. Výměna střelců na palebné čáře provádí řídící střelby. Před výměnou musí řídící

střelby vydat povel k zastavení palby a prohlédnout zbraně, zda jsou vybity a v

bezpečném stavu, vylučujícím i náhodný výstřel.

 

 

6. Komerční provoz střelnice

6.1.1. Komerční provoz střelnice je provozován na základě koncesní listiny vydané

Sportovně střeleckému klubu mládeže LOYD Jablonec nad Nisou Živnostenským

úřadem OÚ v Jablonci nad Nisou, č.j. 10/96/J-4 dne 26.03.1996 a č.j. 644/93-ŽÚ/D

23.11.1993.

6.1.2. Ceny za použití střelnice jsou stanoveny jako smluvní.

6.1.3. Kategorie uživatelů:

6.1.3.1. členové střeleckého klubu a ostatní sportovní střelci,

6.1.3.2. právnické osoby,

6.1.3.3. individuální návštěvníci.

6.1.4. Zbrojíř nebo správce střelnice mohou odmítnout uzavřít smlouvu o použití střelnice

kterékoliv osobě bez udání důvodu.

6.1.5. Členové střeleckého klubu a ostatní sportovní střelci

6.1.5.1. Členové klubu platí poplatky za používání střelnice na základě rozhodnutí výboru

klubu.

6.1.5.2. Ostatní sportovní střelci a střelecké kluby mohou používat zařízení střeleckého areálu

na základě smlouvy s výborem SSKM LOYD Jablonec nad Nisou.

 

 

strana - 11 ze 13 -

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

6.1.6. Individuální návštěvníci

6.1.6.1. Vlastníci zbrojního průkazu

6.1.6.1.1. Návštěvník, který vlastní platný zbrojní průkaz, při první své návštěvě musí před

střelbou absolvovat proškolení z bezpečnosti při střelbě a musí se v potřebném

rozsahu seznámit s provozním řádem střelnice. Absolvování této instruktáže potvrdí

podpisem.

6.1.6.1.2. Zbrojíř nebo správce střelnice nebo zástupce jej zapíše do provozního deníku

střelnice a po zaplacení stanovených poplatků střílí návštěvník za řízení řídícího

střelby.

6.1.6.2. Ostatní

6.1.6.2.1. Návštěvník bez platného zbrojního průkazu musí při každé své návštěvě absolvovat

proškolení z bezpečnosti při střelbě a být poučen o manipulaci a ovládání zbraně.

Toto proškolení potvrdí podpisem.

6.1.6.2.2. Zbrojíř nebo správce střelnice nebo zástupce jej zapíše do provozního deníku

střelnice a po zaplacení stanovených poplatků smí střílet pouze pod přímím

vedením instruktora. Funkci instruktorů v tomto případě smějí vykonávat pouze

osoby schválené jako řídící střelby.

6.1.6.3. Výbor SSKM LOYD Jablonec nad Nisou vydává na stanovené období, zpravidla na

běžný kalendářní rok, ekonomické podmínky - ceník služeb, z kterého jsou zřejmé

ceny za použití střelnice pro všechny kategorie návštěvníků, včetně členů klubu.

 

 

7. Postup při vzniku mimořádné události

7.1. Obecné zásady

 

7.1.1. Za bezprostřední likvidaci následků mimořádné události v daném okamžiku odpovídá

určený řídící střelby, který spolupracuje se správcem střelnice a s příslušnými orgány

státní správy.

7.1.2. Každá mimořádná událost musí být zapsána v provozním deníku střelnice.

7.1.3. Správce střelnice bez prodlení informuje o vzniku mimořádné situace Obvodní oddělení

policie ČR ve Smržovce nebo v Jablonci nad Nisou.

7.1.4. Nejbližší telefon je přímo na střelnici mobil správce nebo zbrojíře.

7.1.5. Držitelé mobilních telefonu jsou povinni v případě potřeby poskytnou telefon

k okamžitému řešení mimořádné události.

7.1.6. Vybraná důležitá telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor :                   150

Zdravotní záchranná služba:               155

Policie ČR:                                             158

Prezident klubu SSKM LOYD:           privat: 483305249 - zam. 483710477

mobil - 606752264

 

strana  - 12 ze 13 -

 

 

SSKM LOYD Jablonec nad Nisou - provozní řád střelnice SSKM LOYD Smržovka

 

 

 

7.2. Zranění

7.2.1. V případě zranění osoby zastaví řídící střelby střelbu, organizuje poskytnutí první

pomoci a převoz zraněného do nemocnice v Tanvaldu, Jablonce nad Nisou nebo

přivolání záchranné služby.

7.2.2. V případě postřelení osoby zamezí odchodu všech přítomných ze střelnice a jakékoliv

další manipulaci se zbraněmi a střelivem.

7.2.3. Vyrozumí orgán policie ve Smržovce nebo v Jablonci nad Nisou. Vyčká příjezdu

policie a dále se řídí jejími pokyny.

7.2.4. O každém úraze, ke kterému dojde na střelnici, musí být sepsán protokol a proveden

zápis do provozního deníku střelnice.

 

7.3. Požár

 

7.3.1. V případě vzniku požáru řídící střelby ihned zastaví střelbu a vyhlásí požární poplach,

podle rozsahu požáru přivolá případně hasičský sbor.

7.3.2. Vydá pokyny pro bezpečné uložení zbraní a střeliva

7.3.3. Neprodleně organizuje hašení za pomoci všech osob, které se nacházejí v prostoru

střelnice.

7.3.4. K likvidaci požáru použije hasících přístrojů a případných dalších improvizovaných

prostředků. Organizuje opatření, aby se požár nerozšířil do okolí.

7.3.5. Po příjezdu hasičů se řídí jejich pokyny.

 

 

7.4. Jiná mimořádná situace

7.4.1. Při vzniku mimořádné situace řídící střelby postupuje vždy tak, aby šetřil zdraví a

životy přítomných a hmotný majetek.

 

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1.1. Provozní řád střelnice SSKM LOYD Jablonec nad Nisou byl schválen výborem SSKM

LOYD Jablonec nad Nisou dne 01.04.2003 a je závazný bez výjimky pro všechny

návštěvníky střelnice.

8.1.2. V případě, že dojde k situaci, která není řešena tímto provozním řádem, rozhoduje o

jejím řešením zbrojíř nebo správce střelnice v plném rozsahu.

8.1.3. Provozní řád je pořízen ve 4 výtiscích.

Výtisk číslo: 1 - Oddělení služby správních činností PČR OŘ Jablonec nad Nisou

2 - Střelnice

3 - Zbrojíř

4 - Městský úřad ve Smržovce

Ověření provozního řádu podle § 52 odst. 36, písm. b) zákona č. 119/2002 Sb.: